ติดต่อมูลนิธิ

ติดต่อ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 

          เลขที่ ๒๐ อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  (องค์การมหาชน) ชั้น ๖  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐
          โทร ๐๒  ๘๘๐  ๙๔๒๙  ต่อ  ๓๓๐๘
          โทร / โทรสาร  ๐๒  ๘๘๐  ๙๒๑๒
          สายตรง  ๐๒  ๔๓๔  ๖๒๕๕  

          email :  foundation.pmsf@gmail.com