นามานุกรม วรรณคดีไทย

หน้าปกหนังสือ ชื่อเรื่อง รายละเอียดและราคา
นามานกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 4 "วรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" หนังสืออ้างอิงซึ่งนำชื่อ วรรณคดีไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖ รวมทั้งพระราชนิพนธ์บทละครและสารคดีภาษาอังกฤษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดทำคำอธิบาย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทวรรณคดี ผู้แต่ง สมัยที่แต่ง ที่มาของเรื่อง รูปแบบคำประพันธ์ เรื่องย่อ และความสำคัญของเรื่องบรรจุในกล่อง จำนวน ๒ เล่ม มานานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่๔ "วรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ปกแข็ง จำนวน ๘๘๐ หน้า จำนวน ๒ เล่ม บรรจุกล่องราคา ๙๙๐ บาท
นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี หนังสืออ้างอิงซึ่งรวมคำศัพท์เฉพาะที่เป็น ชื่อวรรณคดีไทย จำนวนกว่า ๓๐๐ เรื่อง มีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับประเภทวรรณคดี ผู้แต่ง สมัยที่แต่งที่มาของเรื่อง รูปแบบคำประพันธ์ เรื่องย่อ และความสำคัญของเรื่อง โดยอาจมีตัวอย่างบทประพันธ์บ้าง รายชื่อดังกล่าวมีทั้งที่เป็นวรรณคดีราชสำนักและวรรณคดีท้องถิ่น นานมานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี ปกแข็ง จำนวน ๗๐๐ หน้า ราคา ๗๐๐ บาท
นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๒ ชื่อผู้แต่ง หนังสืออ้างอิงซึ่งรวมชื่อผู้แต่งวรรณคดีจากผลงานที่ปรากฎในนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี จำนวน ๒๐๓ ชื่อ นำมาจัดทำคำอธิบายมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับประวัติผู้แต่งโดยละเอียดและผลงาน นานมานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๒ ชื่อผู้แต่ง ปกแข็ง จำนวน ๓๒๔ หน้า ราคา ๕๐๐ บาท
นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๓ ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ หนังสืออ้างอิงซึ่งรวบรวม ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ ที่ปรากฏในนามานุกรมวรรณคดีไทยชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี นำมาจัดทำคำอธิบาย บรรจุในกล่อง จำนวน ๓ เล่ม และภาคผนวก ๑ เล่ม นานมานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๓ ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ จำนวน ๒,๑๖๖ หน้า จำนวน ๔ เล่ม ปกแข็ง บรรจุกล่อง ราคา ๒,๒๐๐ บาท