หน้าแรก

รายชื่อผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในรอบปี 2561-2562

 

 • พระภิกษุ  จำนวน  9  รูป   

1.พระราชรัตนโสภณ

2.พระครูกิตติวราธร

3.พระครูสังฆวิชัยสมบูรณ์ ปุญญลาโภ

4.พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ

5.พระครูปลัดกิตติวัฒน์

6.พระมหาคมสันต์ ชินวโร

7.พระมหาธเนศ  นิรารักษ์

8.พระมหาเสฐียรพงศ์  สวิรวโน

9.พระมหาถาวร ฐานวโร

 • บุคคลและหน่วยงาน

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  หน่วยงาน

  หมายเหตุ

  1

  ท่านผู้หญิงกุณฑี  ไกรฤกษ์

  -

   

  2

  พันตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง

  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

   

  3

  นายเพิ่มพูน  ไกรฤกษ์

                         -

   

  4

  นางสุพัชนา  อัษฎาธร

  มูลนิธินายห้างโรงปูน

   

  5

  นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร

  กระทรวงวัฒนธรรม

   

  6

  นายชาย  นครชัย

  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

   

  7

  นางพิมพ์ระวี  วัฒนวรางกูร

  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

   

  8

  นายเอนก  พนาอภิชน

  ผู้บริหาร บริษัท อินทัชฯ

   

  9

  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

  เลขาธิการ สพฐ.

   

  10

  นายอัมพร  พินะสา

  รองเลขาธิการ สพฐ.

   

  11

  คุณหญิงนงนุช  อูนากูร

                      -

   

  12

  นางสาวอารยา  ภู่พานิช

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดฯ สนง.ใหญ่

   

  13

  นายอรรถ  เหมวิจิตรพันธ์

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  14

  นางสุวดี  จงสถิตย์วัฒนา

  บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

   

  15

  นางวาณี  ยศสุนทร

  สมทบกองทุนนายประจิตร ยศสุนทร

   

  16

  นายอภิชัย  จันทรเสน

  มูลนิธิคุณหญิงลำภู สิทธิสยามการ

   

  17

  นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย

  ธนาคารออมสิน สนง.ใหญ่

   

  18

  นายอ็อตโต้ ออยเก้น ไร้ส์

  มูลนิธิโวล์ฟกัง โคห์น

   

  19

  นายคริส จอห์น ซิสเนรอส

  กรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์ค จำกัด

   

  20

  ศ. ดร.วีรพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล

  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

   

  21

  นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

  บริษัท อินทัชฯ

   

  22

  นางสาวลัดดา  โปษยะพิสิษฐ์

  บริษัท อินทัชฯ

   

  23

  นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร

  ผอ. สำนักการศึกษา กทม.

   

  24

  นายธนิต  กิตติพัธโนทัย

  รอง ผอ. สำนักการศึกษา กทม.

   

  25

  นางสาวอรทัย  อินทรสูต

  ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ

   

  26

  นางธิดาพร  วงษ์เจริญสิน

  มูลนิธิวงษ์เจริญสิน

   

  27

  นางอรัญญา  อุลปาทร

  บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   

  28

  นางสุภรณ์  กิตติรัตนวิวัฒน์

  บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

   

  29

  นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์

  -

   

  30

  นางสาวน้ำค้าง  พึ่งทอง

  บริษัท เอ็ม พีอี อินดัสทรี จำกัด

   

  31

  นางศิริประกาย  สุพุทธิพงศ์

                   -

   

  32

  นางสาวเอื้อเอ็นดู  วิสุทธิรานนท์

  บริษัท ไทยรอแยลฟอร์เซนฟู้ด

   

  33

  นางสมศรี ชุณหสวัสดิกุล (แทน) นายปณิธาน

  บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป ฯ

   

  34

  นายวัฒนา  พัวพัฒนขจร

  บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดัก

   

  35

  นางสาวสัณห์ศุภางค์ วัฒนสมบัติ

  (แทน) นางสมจิต วัฒนสมบัติ

   

  36

  นางสิญาธร  อุทัย

  ภูอุทัย ธารทิพย์ รีสอร์ท

   

  37

  นางสาวสุวรรณี  เขมัษเฐียร

                     -

   

  38

  นายเทอดศักดิ์  ลาภจิตรกุศล

                      -

   

  39

  นางภาพร  ใจใหม

                   -

   

  40

  นางเสาวคุณ  ครุจิตร

                   -

   

  41

  นางสาวรัชดาวดี ลาภจิตรกุศล

  -

   

  42

  นางสาวษุภภภา  กุลวัฒนโยธิน

                   -

   

  43

  นายนิจจา  ปรศุพัฒนา (รับแทน) นายธนัย

                  -

   

  44

  นายจิราวุธ  เวทยาวงศ์

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด  (ชมรมกรุงไทย)

   

  45

  นายประสิทธิชัย สุนทราภิรมย์

  บ. ทิพยปรกันภัย

   

  46

  นายจักรธร  ก้อนแก้ว

  บริษัท อินทัชฯ (ซื้อภาพ)

   

  47

  ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

  -

   

  48

  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ

  -

   

  49

  นางสาวพิชชาพร  ธนะเกียรติไกร

  บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่นฯ

   

  50

  นางลักษณา วุฑฒยากร

  -

   

  51

  นางสาวกัลยารัตน์  ชินศรีวงศ์กูล

                    -

   

  52

  นางสาวศุภรัตน์  เทิดสุขบดี

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มกิจ วิศวภัณฑ์

   

  53

  ร้อยตรี จีรศักดิ์ เทพพิทักษ์

  -

   

  54

  นายคณิต  วัลยะเพ็ชร์

  -

   

  55

  นางสาวพันนภา  รักสนิท

  -

   

  56

  นางสาวภัทร์ฐิตา  ทุมเกิด

  -

   

  57

  นางสาวมัลลิกา  แสนภักดี

  -

   

  58

  นางกัลยาณี  คงสมจิตร

  -

   

  59

  นางชไมมาศ  ชาติเมธากุล

  -

   

  60

  นางสาวกนกปวีย์  ศรีธรรมธนา

  -

   

  61

  ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนง

  สสวท

   

  62

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

  มศว

   

  63

  ดร.สมสลวย  สุวรรณประสพ

  บริษัท เมอร์ค จำกัด

   

  64

  นางสาวเจน  จงสถิตย์วัฒนา

  บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

   

  65

  นางดวงจิตร วิภาเจริญวงษ์ (แทนปัญจพล)

  กลุ่มบริษัท บี.กริม

   

  66

  นางสาวณัฐชามญฑ์  วรกิจวิจารณ์

  กลุ่มบริษัท บี.กริม

   

  67

  นายภูริวรรษ  คำอ้ายกวิน

  สพฐ

   

  68

  นางหริญญา  รุ่งแจ้ง

  สพฐ.

   

  69

  นางสาวสุภรา  กมลพัฒนะ

  อพวช.

   

  70

  นางสาวจีรพัชรินทร์  อรรถจินดา

  อพวช.

   

  71

  นางสาววิชชานันท์  งามถิ่น

  สวทช.

   

  72

  นางสาว สรชา  วงศ์วิชา

  สวทช.

   

  73

  นางสุพรรษา  สกุลพิทักษ์ผล

  บ.บี.กริม แอร์คอนดิชั่น

   

  74

  นางครองนวล  ลิ่วมโนมนต์

  มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

   

  75

  นางสาวสุภาพร  วงษ์เหรียญทอง

  มศว

   

  76

  นายสมชาย  อัศวเศรณี

  -

   

  77

  นางสาววิภาดา  เลิศสุวรรณกุล

  -

   

  78

  นายปรีชา  ถิรกิจพงศ์

  -

   

  79

  นางสาวจุฑาพร  กุมุทพงษ์พานิช

  -

   

  80

  นางสาวณิชานันท์  ตุลชาติ

  -

   

  81

  นางเบญจวรรณ  ตุลชาติ

  -

   

  82

  นางสังเขต  ติชะวาณิชย์

  -

   

  83

  นายภรต  วาณิชโยปกรณ์

  -

   

  84

  นางธนัชญา  วันทนะ

                -

   

  85

  นางสาวมานิตา  พรพิชญาภัทร

                -

   

  86

  นายไพบูลย์  พรพิชญาภัทร

               -

   

  87

  นส. สุรีรัตน์  พรพิชญาภัทร

  -

   

  88

  นางณัฐวดี  พิพิธวณิชการ

  บริษัท ทองอยู่โปรดักชั่น 24 จำกัด

   

  89

  นางสาววิชชารียา  เรืองโพธิ์

  -

   

  90

  พันตำรวจเอก เชษฐชัย เชษฐศิริ

  -

   

  91

  พันตำรวจเอก สมพร สัจพจน์

  -

   

  92

  เด็กชายอนุภาพ  พวงวลัยสิน

  -

   

  93

  นายธนิตศักดิ์  อิงคะกิตติโรจน์

  -

   

  94

  นางสาวจันทร์เพ็ญ ธาราวัชรศาสตร์

  -

   

  95

  นายพจน์มงคล  เลิศฤทธิ์ดำรงค์

  -

   

  96

  นายพงศกรณ์  เลิศฤทธิ์ดำรงค์

  -

   

  97

  นางสาวสุกัญญา  แรงกะสิวิทย์

  -

   

  98

  นางสาวรุ่งนภา  ธรรมมงคล

  -

   

  99

  นายคำปัน  กุดกัญญา

  -

   

  100

  นายสุรสิทธิ์  ดำรงณ์ทรัพย์

  -

   

  101

  นางสาวณัฐปภัสร์  นิโรธรังสี

  -

   

  102

  นางบาง  มูลเพชร

  -

   

  103

  นางภัทรวีด  ดีศรี

  -

   

  104

  นางวรรณี  กิจกาญจนกุล

  -

   

  105

  นางสวินเดอร์กอร์  โกลาตี

  -

   

  106

  นางประภาพรรณ  เตคุณาทร

  -

   

  107

  นายวิรัติ  พัฒนราม

  -

   

  108

  นางรัชนี  คูหเพ็ญแสง

  -

   

  109

  นางสาวธัญญพัทธ์  นนทกานันท์

  -

   

  110

  นางกวย  คูหเพ็ญแสง

  -

   

  111

  นางประภา  แซ่จู

  -

   

  112

  นางสาวสุชีนา  รสนานนท์

  -

   

  113

  นางสาวสำราญ  หอมรื่น

  -

   

  114

  นางสาวประนอม  เพ็งพันธ์

   สพฐ.

   

  115

  นางสาวอรทัย  ณ เชียงใหม่

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  116

  นางสาวพัชรพรรณ  บุษบรรณ

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  117

  นางสาวบุษกร  ตรีโชติ

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  118

  นางสาวอัจฉรา  สุวรรณวรบุญ

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  119

  นายปิติ  ธนกิจสุนทร

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  120

  นางสมบุญชาติ  ขำเมือง

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  121

  นางสาวบุศรา  ขำเมือง

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  122

  นางสาวสมฤทัย  เนื้อนิ่ม

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  123

  นายสุวิทย์  แก้วค้า

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  124

  นายชัยพร  เกิดสุข

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  125

  นางศิริวรรณ  เกิดสุข

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  126

  นางสาวอัญชลี  จารุกนก

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  127

  นางอารีย์  เผือกพูลผล

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  128

  นางวรงรอง  รมยานนท์

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  129

  นางสมจิตร  วรรณวิสูตร

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  130

  นางศิริพรรณ  ทุเรียนทอง

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  131

  นางศรีมาลา  พรรณเชษฐ์

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  132

  นายจักรพงษ์  ปรีชาปัญญา

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  133

  นายณัฐพล  ปรีชาปัญญา

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  134

  นางปิยภัสสร์  อยู่สุข

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  135

  นางวราศรัย  พาหา

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  136

  นางสาวสุภาวดี  อุลปาทร

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  137

  นางรัชนี  พุ่มไพศาลชัย

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  138

  นางสาวอัญชนา  ภู่ขาว

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  139

  นายนพดล  ทองไกรรัตน์

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  140

  นายธนวัฒน์  ไทรคำ

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  141

  นางสาวกรัชเพชร  อิสสระ

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  142

  นางสาวกรกาณฑ์  กิตติรัตนไพบูลย์

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  143

  นางสาวชลธิชา  ไฝเพชร์

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  144

  นางมุกดา  สุจิตต์

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  145

  นางพัณณิตา  ลิ้มพงษ์

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  146

  นางบุญฉวี  ตั้งไทยขวัญ

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  147

  นายนำชัย  กิตติกุล

  มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย

   

  148

  นางสาววิมล  กิตติรัตนวิวัฒน์

  บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าฯ

   

  149

  นางเตือนใจ  เตชะประเสริฐ

  -

   

  150

  คุณหญิงแสงเดือน  ณ นคร

  สมทบกองทุนคุณหญิงแสงเดือนฯ

   

  151

  บริษัท เอ เอ ฟุตแวร์ จำกัด

  -

   

  152

  บริษัท ไทยกริ๊พเทค จำกัด สนง.ใหญ่

  -

   

  153

  นายเอกชัย  ไหลมา

  -

   

  154

  ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน

  สมทบกองทุนท่านผู้หญิงนราวดีฯ

   

  155

  ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์

  สมทบกองทุน ศ.สุภาพรรณฯ

   

  156

  นางสาวสุรัสยา รัตนาภรณ์

  สมทบกองทุน ศ.สุภาพรรณฯ

   

  157

  นายณัฐนันท์ จันทสุนทร

  สมทบกองทุน ดร.อาคม จันทสุนทร

   

  158

  นายพิศิษฎ์  บริสุทธิ์ธนะกิจ

  (ซื้อภาพ บ.อินทัชฯ)

   

  159

  แพทย์หญิง สุนีวรรณ โตรักษา

  (ซื้อภาพ บ.อินทัช)

   

  160

  นายสัตยา  ภาคาพรต

  -

   

               

   

   

   

 

 

........................................................................................................................

 

 

“ทศกุมารจริต” เป็นนิยายแปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต ของทัณฑิน กวีชาวอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ 7 เนื้อหาเป็นเรื่องราวการผจญภัยของกุมารทั้งสิบผู้พิชิตดินแดนต่างๆ ตัวเอกฝ่ายหญิงในแต่ละตอนล้วนเป็นผู้งามพร้อมทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ และสติปัญญา ทั้งยังเป็นภาพแทนของพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ตัวเอกฝ่ายชายไปพิชิตและได้ครอบครอง นิยายเรื่องนี้มีคุณค่าด้านภาษาวรรณศิลป์ ให้ภาพสังคมอินเดียและวิถีชีวิตชาวอินเดียอย่างละเอียด มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์นิยายเรื่อง “ทศกุมารจริต” เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นประหนึ่ง “แม่แห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระสิริโฉมและทรงคุณอันประเสริฐ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดประสงค์จะขอรับหนังสือเรื่อง “ทศกุมารจริต” โปรดทำจดหมายพร้อมคำรับรองจากสถาบัน นำไปติดต่อขอรับหนังสือเรื่องดังกล่าวได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 880 9212 หรือ www.pmsf.or.th ในวันและเวลาราชการ

........................................................................................................................

เอกสารประชาสัมพันธ์ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ 1/2561

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ประกอบด้วย

 

กระเป๋าผ้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 

 

 

กระเป๋าผ้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ราคา 60 บาท

........................................................................................................................

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๔ “วรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ชื่อชุดที่ :

ชุดที่ ๔

ชื่อนามานุกรม :

วรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดและราคา :

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ หนังสืออ้างอิงที่รวบรวมชื่อวรรณคดีไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓๘๕ ชื่อ ชื่อวรรณคดีภาษาอังกฤษ ๒๑ ชื่อ และชื่อผู้แต่ง ๖๑ ชื่อ จำนวน ๒ เล่ม รวม ๘๘๐ หน้า บรรจุในกล่อง ราคา ๙๙๐ บาท

 

หาซื้อได้ที่

        - มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

          เลขที่ ๒๐ อาคารมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

          ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

                โทรศัพท์, โทรสาร   ๐-๒๘๘๐-๙๒๑๒

                โทรศัพท์              ๐-๒๖๓๔-๖๒๕๕

                โทรศัพท์              ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๓๐๘

        - กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                โทรศัพท์              ๐-๒๒๘๐-๓๕๘๑

 

........................................................................................................................

 

 

หนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อหนังสือต่างๆ ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดพิมพ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)

 

หนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้ว

 

    ๑.  “รายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิง” โดยพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) เอกอัครราชทูต ณ กรุงนานกิง พ.ศ. ๒๔๙๒

 

          

      

    ๒.  “ หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ตอนว่าด้วยสยาม” และ “ระยะทางราชทูตไปกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งแต่ ณ เดือน ๘ ปีกุญตรีศกและปีชวดจัตวาศก ในแผ่นดินสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระอินทรมนตรีแย้ม ได้เรียบเรียงไว้ในรัชกาลที่ ๕  ศึกษาค้นคว้าโดยดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร และคณะ

          

      

 

  ๓.  หนังสือชุด “ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ”  (๒ เล่ม) สนับสนุนการพิมพ์โดย บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ๓ บริษัท ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)

        

  

     ๔.  “ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศิลปะ คณะโบราณคดี สนับสนุนการพิมพ์โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

      

 ๕.  “การอ่านทำนองร้อยกรองไทย” พร้อมแผ่นซีดีบันทึกเสียงการอ่าน โดยรองศาสตราจารย์ นันทา ขุนภักดี ภาควิชาภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนการพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

         

   ๖. รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การศึกษากับการพัฒนา เล่ม ๑, เล่ม ๒ และเล่ม ๓

 

 

 

       ๗. Report Regarding some Aspects of the Situation in Nanking

 

          

 

 

.........................................................

สถาบันการศึกษาติดต่อขอรับหนังสือได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ชั้น ๖
เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์  ๐๒-๘๘๐-๙๒๑๒, ๐๒-๔๓๔-๖๒๕๕