หน้าแรก

หนังสือรุทธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริกุญชัย)
และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริกุญชัย
เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์หนังสือ"รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริกุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริกุญชัย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อหนังสือ "รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริกุญชัย)และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริกุญชัย" ได้ ในราคา 390 บาท
ณ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170   โทร 02-880-9212   Email :   foundation.pmsf@gmail.com

.......................................................................................

หนังสือทศกุมารจริต

 

“ทศกุมารจริต” เป็นนิยายแปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต ของทัณฑิน กวีชาวอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ 7 เนื้อหาเป็นเรื่องราวการผจญภัยของกุมารทั้งสิบผู้พิชิตดินแดนต่างๆ ตัวเอกฝ่ายหญิงในแต่ละตอนล้วนเป็นผู้งามพร้อมทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ และสติปัญญา ทั้งยังเป็นภาพแทนของพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ตัวเอกฝ่ายชายไปพิชิตและได้ครอบครอง นิยายเรื่องนี้มีคุณค่าด้านภาษาวรรณศิลป์ ให้ภาพสังคมอินเดียและวิถีชีวิตชาวอินเดียอย่างละเอียด มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์นิยายเรื่อง “ทศกุมารจริต” เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นประหนึ่ง “แม่แห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระสิริโฉมและทรงคุณอันประเสริฐ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดประสงค์จะขอรับหนังสือเรื่อง “ทศกุมารจริต” โปรดทำจดหมายพร้อมคำรับรองจากสถาบัน นำไปติดต่อขอรับหนังสือเรื่องดังกล่าวได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 880 9212 หรือ www.pmsf.or.th ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

........................................................................................................................

รายชื่อผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในรอบปี 2561-2562

 

 • พระภิกษุ  จำนวน  9  รูป   
ลำดับที่ รายนาม หมายเหตุ
1 พระราชรัตนโสภณ  
2 พระครูกิตติวราธร  
3 พระครูสังฆวิชัยสมบูรณ์ ปุญญลาโภ  
4 พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ  
5 พระครูปลัดกิตติวัฒน์  
6 พระมหาคมสันต์ ชินวโร  
7 พระมหาธเนศ  นิรารักษ์  
8 พระมหาเสฐียรพงศ์  สวิรวโน  
9 พระมหาถาวร ฐานวโร  

 

 • บุคคลและหน่วยงาน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1 ท่านผู้หญิงกุณฑี  ไกรฤกษ์ -  
2 พันตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
3 นายเพิ่มพูน  ไกรฤกษ์ -  
4 นางสุพัชนา  อัษฎาธร มูลนิธินายห้างโรงปูน  
5 นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร กระทรวงวัฒนธรรม  
6 นายชาย  นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
7 นางพิมพ์ระวี  วัฒนวรางกูร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
8 นายเอนก  พนาอภิชน ผู้บริหารบริษัทอินทัชฯ  
9 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ.  
10 นายอัมพร  พินะสา รองเลขาธิการ สพฐ.  
11 คุณหญิงนงนุช  อูนากูร -  
12 นางสาวอารยา  ภู่พานิช ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดฯ (สนง.ใหญ่)  
13 นายอรรถ  เหมวิจิตรพันธ์ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
14 นางสุวดี  จงสถิตย์วัฒนา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  
15 นางวาณี  ยศสุนทร สมทบกองทุนนายประจิตร ยศสุนทร  
16 นายอภิชัย  จันทรเสน มูลนิธิคุณหญิงลำภู สิทธิสยามการ  
17 นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย ธนาคารออมสิน (สนง.ใหญ่)  
18 นายอ็อตโต้ ออยเก้น ไร้ส์ มูลนิธิโวล์ฟกัง โคห์น  
19 นายคริส จอห์น ซิสเนรอส กรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์ค จำกัด  
20 ศ.ดร.วีรพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล  
21 นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บริษัท อินทัชฯ  
22 นางสาวลัดดา  โปษยะพิสิษฐ์ บริษัท อินทัชฯ  
23 นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร ผอ. สำนักการศึกษา กทม.  
24 นายธนิต  กิตติพัธโนทัย รองผอ. สำนักการศึกษา กทม.  
25 นางสาวอรทัย  อินทรสูต ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ  
26 นางธิดาพร  วงษ์เจริญสิน มูลนิธิวงษ์เจริญสิน  
27 นางอรัญญา  อุลปาทร บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
28 นางสุภรณ์  กิตติรัตนวิวัฒน์ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด  
29 นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ -  
30 นางสาวน้ำค้าง  พึ่งทอง บริษัท เอ็ม พีอี อินดัสทรี จำกัด  
31 นางศิริประกาย  สุพุทธิพงศ์    
32 นางสาวเอื้อเอ็นดู  วิสุทธิรานนท์ บริษัท ไทยรอแยลฟอร์เซนฟู้ด  
33 นางสมศรี ชุณหสวัสดิกุล (แทน) นายปณิธาน บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป ฯ  
34 นายวัฒนา  พัวพัฒนขจร บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดัก  
35 นางสาวสัณห์ศุภางค์ วัฒนสมบัติ (แทน) นางสมจิต วัฒนสมบัติ  
36 นางสิญาธร  อุทัย ภูอุทัย ธารทิพย์ รีสอร์ท  
37 นางสาวสุวรรณี  เขมัษเฐียร -  
38 นายเทอดศักดิ์  ลาภจิตรกุศล -  
39 นางภาพร  ใจใหม -  
40 นางเสาวคุณ  ครุจิตร -  
41 นางสาวรัชดาวดี ลาภจิตรกุศล -  
42 นางสาวษุภภภา  กุลวัฒนโยธิน -  
43 นายนิจจา  ปรศุพัฒนา (รับแทน) นายธนัย -  
44 นายจิราวุธ  เวทยาวงศ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด  (ชมรมกรุงไทย)  
45 นายประสิทธิชัย สุนทราภิรมย์ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด  
46 นายจักรธร  ก้อนแก้ว บริษัท อินทัชฯ (ซื้อภาพ)  
47 ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ -  
48 นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ -  
49 นางสาวพิชชาพร  ธนะเกียรติไกร บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่นฯ  
50 นางลักษณา วุฑฒยากร -  
51 นางสาวกัลยารัตน์  ชินศรีวงศ์กูล -  
52 นางสาวศุภรัตน์  เทิดสุขบดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มกิจ วิศวภัณฑ์  
53 ร้อยตรี จีรศักดิ์ เทพพิทักษ์ -  
54 นายคณิต  วัลยะเพ็ชร์ -  
55 นางสาวพันนภา  รักสนิท -  
56 นางสาวภัทร์ฐิตา  ทุมเกิด -  
57 นางสาวมัลลิกา  แสนภักดี -  
58 นางกัลยาณี  คงสมจิตร -  
59 นางชไมมาศ  ชาติเมธากุล -  
60 นางสาวกนกปวีย์  ศรีธรรมธนา -  
61 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนง สสวท.  
62 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร มศว.  
63 ดร.สมสลวย  สุวรรณประสพ บริษัท เมอร์ค จำกัด  
64 นางสาวเจน  จงสถิตย์วัฒนา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  
65 นางดวงจิตร วิภาเจริญวงษ์ (แทนปัญจพล) กลุ่มบริษัท บี.กริม  
66 นางสาวณัฐชามญฑ์  วรกิจวิจารณ์ กลุ่มบริษัท บี.กริม  
67 นายภูริวรรษ  คำอ้ายกวิน สพฐ.  
68 นางหริญญา  รุ่งแจ้ง สพฐ.  
69 นางสาวสุภรา  กมลพัฒนะ อพวช.  
70 นางสาวจีรพัชรินทร์  อรรถจินดา อพวช.  
71 นางสาววิชชานันท์  งามถิ่น สวทช.  
72 นางสาว สรชา  วงศ์วิชา สวทช.  
73 นางสุพรรษา  สกุลพิทักษ์ผล บ.บี.กริม แอร์คอนดิชั่น  
74 นางครองนวล  ลิ่วมโนมนต์ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้  
75 นางสาวสุภาพร  วงษ์เหรียญทอง มศว.  
76 นายสมชาย  อัศวเศรณี -  
77 นางสาววิภาดา  เลิศสุวรรณกุล -  
78 นายปรีชา  ถิรกิจพงศ์ -  
79 นางสาวจุฑาพร  กุมุทพงษ์พานิช -  
80 นางสาวณิชานันท์  ตุลชาติ -  
81 นางเบญจวรรณ  ตุลชาติ -  
82 นางสังเขต  ติชะวาณิชย์ -  
83 นายภรต  วาณิชโยปกรณ์ -  
84 นางธนัชญา  วันทนะ -  
85 นางสาวมานิตา  พรพิชญาภัทร    
86 นายไพบูลย์  พรพิชญาภัทร -  
87 นส. สุรีรัตน์  พรพิชญาภัทร -  
88 นางณัฐวดี  พิพิธวณิชการ บริษัท ทองอยู่โปรดักชั่น 24 จำกัด  
89 นางสาววิชชารียา  เรืองโพธิ์ -  
90 พันตำรวจเอก เชษฐชัย เชษฐศิริ -  
91 พันตำรวจเอก สมพร สัจพจน์ -  
92 เด็กชายอนุภาพ  พวงวลัยสิน -  
93 นายธนิตศักดิ์  อิงคะกิตติโรจน์ -  
94 นางสาวจันทร์เพ็ญ ธาราวัชรศาสตร์ -  
95 นายพจน์มงคล  เลิศฤทธิ์ดำรงค์ -  
96 นายพงศกรณ์  เลิศฤทธิ์ดำรงค์ -  
97 นางสาวสุกัญญา  แรงกะสิวิทย์ -  
98 นางสาวรุ่งนภา  ธรรมมงคล -  
99 นายคำปัน  กุดกัญญา -  
100 นายสุรสิทธิ์  ดำรงณ์ทรัพย์ -  
101 นางสาวณัฐปภัสร์  นิโรธรังสี -  
102 นางบาง  มูลเพชร -  
103 นางภัทรวีด  ดีศรี -  
104 นางวรรณี  กิจกาญจนกุล -  
105 นางสวินเดอร์กอร์  โกลาตี -  
106 นางประภาพรรณ  เตคุณาทร -  
107 นายวิรัติ  พัฒนราม -  
108 นางรัชนี  คูหเพ็ญแสง -  
109 นางสาวธัญญพัทธ์  นนทกานันท์ -  
110 นางกวย  คูหเพ็ญแสง -  
111 นางประภา  แซ่จู -  
112 นางสาวสุชีนา  รสนานนท์ -  
113 นางสาวสำราญ  หอมรื่น -  
114 นางสาวประนอม  เพ็งพันธ์ สพฐ.  
115 นางสาวอรทัย  ณ เชียงใหม่ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
116 นางสาวพัชรพรรณ  บุษบรรณ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
117 นางสาวบุษกร  ตรีโชติ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
118 นางสาวอัจฉรา  สุวรรณวรบุญ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
119 นายปิติ  ธนกิจสุนทร มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
120 นางสมบุญชาติ  ขำเมือง มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
121 นางสาวบุศรา  ขำเมือง มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
122 นางสาวสมฤทัย  เนื้อนิ่ม มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
123 นายสุวิทย์  แก้วค้า มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
124 นายชัยพร  เกิดสุข มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
125 นางศิริวรรณ  เกิดสุข มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
126 นางสาวอัญชลี  จารุกนก มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
127 นางอารีย์  เผือกพูลผล มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
128 นางวรงรอง  รมยานนท์ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
129 นางสมจิตร  วรรณวิสูตร มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
130 นางศิริพรรณ  ทุเรียนทอง มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
131 นางศรีมาลา  พรรณเชษฐ์ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
132 นายจักรพงษ์  ปรีชาปัญญา มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
133 นายณัฐพล  ปรีชาปัญญา มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
134 นางปิยภัสสร์  อยู่สุข มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
135 นางวราศรัย  พาหา มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
136 นางสาวสุภาวดี  อุลปาทร มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
137 นางรัชนี  พุ่มไพศาลชัย มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
138 นางสาวอัญชนา  ภู่ขาว มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
139 นายนพดล  ทองไกรรัตน์ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
140 นายธนวัฒน์  ไทรคำ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
141 นางสาวกรัชเพชร  อิสสระ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
142 นางสาวกรกาณฑ์  กิตติรัตนไพบูลย์ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
143 นางสาวชลธิชา  ไฝเพชร์ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
144 นางมุกดา  สุจิตต์ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
145 นางพัณณิตา  ลิ้มพงษ์ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
146 นางบุญฉวี  ตั้งไทยขวัญ   มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
147 นายนำชัย  กิตติกุล   มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  
148 นางสาววิมล  กิตติรัตนวิวัฒน์ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าฯ  
149 นางเตือนใจ  เตชะประเสริฐ -  
150 คุณหญิงแสงเดือน  ณ นคร สมทบกองทุนคุณหญิงแสงเดือนฯ  
151 บริษัท เอ เอ ฟุตแวร์ จำกัด -  
152 บริษัท ไทยกริ๊พเทค จำกัด สนง.ใหญ่ -  
153 นายเอกชัย  ไหลมา -  
154 ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน สมทบกองทุนท่านผู้หญิงนราวดีฯ  
155 ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ สมทบกองทุน ศ.สุภาพรรณฯ  
156 นางสาวสุรัสยา รัตนาภรณ์ สมทบกองทุน ศ.สุภาพรรณฯ  
157 นายณัฐนันท์ จันทสุนทร สมทบกองทุน ดร.อาคม จันทสุนทร  
158 นายพิศิษฎ์  บริสุทธิ์ธนะกิจ (ซื้อภาพ บ.อินทัชฯ)  
159 แพทย์หญิง สุนีวรรณ โตรักษา (ซื้อภาพ บ.อินทัชฯ)  
160 นายสัตยา  ภาคาพรต -  

  ........................................................................................................................

   

  เอกสารประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

  • ประกอบด้วย
  1. ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิฯ
  2. ประวัติมูลนิธิฯ
  3. การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 - 2560